ගෝවාතමාලාවේ මිනිස්සු, හොර ජනාධිපතිව අයින් කරපු හැටි(How Guatemalan People Changed a Corrupt Regime)

මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද සාමකාමී අරගල භාවිතා කරලා ගෝවාතමාලාවේ මිනිස්සු, 2015 …

source

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>